தர உத்தரவாதம்

தரமான அர்ப்பணிப்பு

அ. புதிய மற்றும் அசல் பாகங்கள் மட்டுமே;
பி. 12 மாத உத்தரவாதம்
c. போலி இல்லை: ஏதேனும் ஒரு பகுதி போலியானது என்று கண்டறியப்பட்டால், நிபந்தனையின்றி திரும்ப அல்லது மாற்றத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.

Top